ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

11
Oct2018
First look website

First look website

Welcome to Divisional Secretariat Mundel

11
Oct2018
Productivity Competition

Productivity Competition

   The main economic activities are based...

Scroll To Top