අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
අගෝ2020
Corona

Corona

  COVID-19 විවිධ පුද්ගලයින්ට විවිධ ආකාරවලින් බලපායි....

11
ඔක්2018
First look website

First look website

Welcome to Divisional Secretariat Mundel

Scroll To Top